Google Analytics Tracking Module

Špecializovaná príprava PDF Tlačiť E-mail

Špecializovaná príprava

Špecializovaná príprava členov sa podľa vyhlášky č. 611/2006 Z. z. §18 vykonáva :  

(1) Špecializovaná príprava je určená na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a členov a pozostáva

a) z odbornej prípravy a z overovania odbornej spôsobilosti na určené funkcie v hasičskej jednotke,

b) z odbornej prípravy na získanie odbornosti na výkon špeciálnych činností zameraných na zdolávanie požiarov a na vykonávanie záchranných prác pri požiaroch, nežiaducich udalostiach, na obsluhu hasičskej techniky a na činnosti súvisiace s výkonom služby.

(2) Špecializovaná príprava zamestnancov a členov na účely odbornej prípravy a overovania odbornej spôsobilosti sa vykonáva na funkciu

a) veliteľa hasičskej jednotky a jeho zástupcu,

b) veliteľa zmeny, čaty a družstva,

c) technika špecialistu odborných služieb.

 (7) Špecializovanú prípravu veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí, veliteľov družstiev dobrovoľných hasičských zborov obcí a veliteľov závodných hasičských zborov v rozsahu 24 hodín vykonáva okresné riaditeľstvo, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má na túto činnosť oprávnenie vydané ministerstvom. Ak ide o špecializovanú prípravu veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí, okresné riaditeľstvo spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky a s občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi. Obsah špecializovanej prípravy veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí a veliteľov závodných hasičských zborov je uvedený v prílohe č. 12. 

 

Podľa vyhlášky č. 611/2006 Z. z. §19 sa vykonáva cyklická príprava : 

(4) Cyklickú prípravu veliteľov a veliteľov družstiev závodných hasičských zborov a dobrovoľných hasičských zborov obcí vykonáva okresné riaditeľstvo v rozsahu 24 hodín raz za 5 rokov. Obsah cyklickej prípravy určuje krajské riaditeľstvo. Pri cyklickej príprave veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí okresné riaditeľstvo spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky a s občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi. 

 
Ulti Clocks content

Kto je online

Máme online 5 hostí 

Štatisktiky

Počet zobrazení obsahu : 443967

DHZ Batizovce na Facebooku

Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009-2022 by Lukáš Grešo, wwww.itnavody.sk & Marián Chromek, Firma